David Rosenmann-Taub

The Music of David Rosenmann-Taub

Title: Fuegos naturales 5
Instruments: 5 and 6 pianos
Date: 12/13/1997
Total Disc Time: 72:40

Track Title Time
XIV
1 Epígrafe (Casi el anillo: I) 0:12
2 Quinteto 8:32
3 Quinteto 3:13
4 Quarteto 11:11
XV
1 Epígrafe (Casi el anillo: II) 0:13
2 Quinteto 8:29
3 Quinteto 3:07
4 Quinteto 11:05
XVI
1 Epígrafe (El anillo de la dicha) 0:26
2 Sexteto 8:30
3 Sexteto 3:15
4 Sexteto 11:17